Varovanje osebnih podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

 

 

PODATKI O UPRAVLJAVCU VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

 

 

 

NUEDI, multimedijske komunikacije, d.o.o.
Kotnikova ulica 27
1000 Ljubljana
matična številka: 1690108000
davčna številka: SI 72876379

 

elektronski naslov: info@waterrower.si

 

ki ga zastopa g. Vasja Zupan

 

(v nadaljevanju: podjetje).

 

Podjetje je lastnik in ponudnik spletnega mesta https://waterrower.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto).

 

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju zaenkrat še ni imenovana. V zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov, nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslovu info@waterrower.si.

 

 

 

 1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov ter katere podatke obdelujemo:

 

 

 

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:

 

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb katerih stranki sta podjetje in obiskovalec našega spletnega mesta. Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar je obdelava denimo potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, oziroma kadar gre za pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem, kot na primer: 

 

– ob vaši registraciji uporabniškega računa za namene uporabe našega spletnega mesta (našo spletno trgovino lahko uporabljate kot neregistrirani obiskovalci oziroma si registrirate uporabniški račun), lahko obdelujemo osnovne podatke registriranega uporabnika  (elektronski naslov in geslo v šifrirani obliki),

 

za izvršitev sklenjene pogodbe (prodaja izdelka preko spletne trgovine našega spletnega mesta, njegova dostava in obveščanje v zvezi z naročilom), lahko obdelujemo osnovne podatke nakupovalca/registriranega uporabnika (ime in priimek) ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonsko številko), podatke o zadevnem nakupu za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov, mesto, država, poštna številka za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila), ter druge podatke (arhiv komunikacije med uporabnikom in podjetjem, dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe,).

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar pred sklenitvijo pogodbenega razmerja (nakupa na daljavo) komuniciramo z vami:  

–  v kontekstu pogajanj in vzajemnega komuniciranja pred nakupom (npr. kadar nas pred nakupom « glede izdelka kontaktirate preko elektronskega naslova oziroma kontaktnega obrazca, ki sta objavljena na podstrani »Kontakt«, za katerega se zanimate), lahko obdelujemo vaše kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov), in morebitne druge podatke, ki nam jih v ta namen zaupate.  

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da se z nami o tem pogajate oziroma komunicirate.

 

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti (kreiranje uporabniškega računa), pri čemer za nadpisane namene in obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja.

V kolikor v določenih primerih obdelave osebnih podatkov, ki temeljijo na pogodbenem razmerju z vami, podatkov ne boste zagotovili, to načeloma ne bo imelo posledic za vas. Takšna situacija pa lahko oteži ali celo onemogoči naše sodelovanje (npr. podjetje ne sme izvesti nakupa na daljavo, v kolikor mu ne zaupate podatkov za izstavitev in davčno potrditev računa), pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno oziroma naknadno obveščeni.

 

 

1.2. Na podlagi zakona ali drugih predpisov: 

 

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

 

– kadar podjetju inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu skladno z zakonom zaupa osebne podatke določenega nakupovalca/registriranega uporabnika (npr. v kontekstu izvajanja inšpekcijskega nadzora po določbah Zakona o varovanju potrošnikov (ZVPOT)),

 

kadar podjetje obdeluje osebne podatke stranke, ki jim je v zvezi s kakšno svojo storitvijo izdalo račun, podjetje ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (glej poglavje 3.2.), ipd.

 

 

 

1.3. Na podlagi vašega izrecnega soglasja:

 

 

 

V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev obiskovalca spletnega mesta oziroma nakupovalca se šteje njegova prostovoljna izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, npr.:

 

 

 

tržno komuniciranje z osebami, ki še niso naše stranke* (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje v naši poslovalnici, na obrazcu spletnega mesta, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke osebe, ki je podala soglasje (ime in priimek) ter njene vnesene kontaktne podatke (elektronski naslov) za namene pošiljanja oglasnih sporočil oziroma »newsletter«-jev,

 

 

 

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na info@waterrower.si.

 

 

 

– Spletno oglaševanje osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov naših oglaševalskih partnerjov (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki« –  https://waterrower.si/piskotki/.

 

 

 

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

 


Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, tako da
nas kadarkoli kontaktira na info@waterrower.si (glej poglavje 5.1.).

 

 

 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

 

 

V primeru, da ne podate privolitve za obdelavo osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

 

 

Privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

 

 

 

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja

 

Določene osebne podatke smemo obdelovati za namene zavarovanja naših legitimnih interesov, npr.:

 

kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov, bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje teh legitimnih ciljev podjetja,

 

predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije z obstoječimi strankami* (npr. da lahko pošljemo obvestilo osebi, ki je na našem spletnem mestu kupila izdelek oziroma registrirala uporabniški račun), pri čemer obdelujemo predvsem kontaktne podatke take osebe (elektronski naslov).

 

 

 

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na info@waterrower.si.

 

 

 

Podjetje sme obdelovati tudi osebne podatke posameznika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito  življenjskih interesov posameznika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom).

 

 1. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno, da je izpolnjen namen, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, npr.:

 

 

 

– osebne podatke strank na računih hranimo še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

 

 

 

– na podlagi sklenjene pogodbe se na primer podatki obdelujejo za čas trajanja pogodbe, oziroma še šest let po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.),

 

 

 

– na podlagi vašega izrecnega soglasja k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki so že naše stranke/registrirani uporabniki spletnega mesta, podatke hranimo vse dokler oseba soglasja ne prekliče,

 

 

 

– podatki registriranih uporabnikov spletnega mesta se hranijo in obdelujejo do preklica privolitve oziroma izbrisa uporabniškega računa.

 

 

 

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

 

 

 1. Kdo v podjetju in izven njega obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

 

3.1. Določeni zaposleni v podjetju

 

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

 

 

 

3.2. Državni organi

 

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Inšpektorat za delo, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

 

 

 

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

 

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

 

 • osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (pravno svetovanje, oglaševanje, ipd.),
 • ponudnik gostovanja (glej poglavje 3.4.1.),
 • računovodski servis,
 • dostavljavske in špediterske službe,
 • vzdrževalci IT sistemov.

 

Podjetje ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev podjetja, nam pišite na info@waterrower.si.

 

 

 

 

 

3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji, ponudnikom gostovanja in ponudnikom storitve za pošiljanje »newsletter«-jev. 

 

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našim spletnim mestom s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 4. Piškotki), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

 

 

 

Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

 

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi  https://waterrower.si/piskotki/.

 

3.4.1 Ponudnik gostovanja

 

Gostovanje našega spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki nam jih posredujete preko spletnega mesta (npr. v povezavi s komunikacijo preko kontaktnega obrazca na strani) ponuja izvajalec:

 

 

3.4.2. Ponudnik storitve za pošiljanje »newsletter«-jev.

 

Ponudnik storitve za pošiljanje elektronskih sporočil (»newsletter«-jev) »Mailchimp«, znotraj katere se lahko shranjujejo elektronski naslovi tistih posameznikov, ki so s tovrstno obdelavo izrecno soglašali (glej poglavje 1.3.), je:

 

 • The Rocket Science Group LLC., 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 ZDA, katerega strežniki se nahajajo v Združenih državah Amerike (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

 

 

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

 

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej poglavja 3.4. in 3.4.2.), pri čemer so  vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).1 

 

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete:

 

 • na elektronski naslov: info@waterrower.si
 • po klasični pošti na naslov:

 

NUEDI, multimedijske komunikacije, d.o.o.
Kotnikova ulica 27
1000 Ljubljana

 

 

 

 1. Piškotki

 

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://waterrower.si/piskotki/.

 

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

 

Na našem spletnem mestu prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku spletnega mesta. 

 

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd.) z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

 

 • pogojeno z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletnega mesta) ter, 

 

 • pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopna na povezavi https://waterrower.si/piskotki/.

 

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in to, kdo je ponudnik posameznega piškotka oziroma storitve, si lahko preberete na povezavi https://waterrower.si/piskotki/.

 

 

 

 1. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

 

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova info@waterrower.si.

 

Prav tako lahko na navedeni naslov uporabljate za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte, ipd.).

 

 

5.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

 

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej poglavje 1.3), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

 

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktirate na info@waterrower.si 

 

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (npr. brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

 

 

 

5.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

 

Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oziroma merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

 

 

5.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

 

 

5.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«) 

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma drugače obdelani,

 

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

 

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

 

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

 

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

 

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe. 

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

 

 

 

5.5. Pravica do omejitve obdelave

 

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov: 

 

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,

 

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

 

(c) podjetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

 

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad vašimi razlogi.

 

 

 

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

 

 

 

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

 

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

 

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

 

 

5.7. Pravica do ugovora obdelavi

 

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, ter da se podatki, kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, ne obdelujejo več v te namene.

 

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

 

 

 

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

 

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

 

6.     Varovanje vaših osebnih podatkov

 

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-

 

tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

 

Podjetje je v ta namen prav tako vpeljalo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn in nahajališč strežnikov ter delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev v pogodbah o obdelavi osebnih podatkov.

 

 

7.   Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

 

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja.

 

 1. Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 15 let in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

 

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni, da podjetje ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov oziroma podatkov o njihovi poslovni sposobnosti. Podjetje posledično ne premore načina s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverilo, ali gre pri pri kreiranju uporabniškega računa, izvršitvi nakupa in posledični obdelavi posredovanih osebnih podatkov za osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe, ki nima polne poslovne sposobnosti.

 

Podjetje posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine spletnega mesta osebam mlajšim od 15 let oziroma osebam, z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi.

 

V kolikor bo podjetje samo naknadno ugotovilo, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo brez privolitve njenega starša ali skrbnika, bo naredilo vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki zbrišejo.

 

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino spletnega mesta, oziroma, da je poleg elektronskega naslova podjetju prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo podjetju in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu info@waterrower.si. 

 

Podjetje brez izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov ne bo obdelovalo kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo osebe, mlajše od 15 let ali osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, ter prav tako ne bo izdajalo podatkov, sprejetih od takšnih oseb tretjim osebam, razen njihovim zakonitim zastopnikom oziroma skrbnikom.

 

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je podjetje ugotovilo da so mlajše od 15 let oziroma ugotovilo, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 

 

 

9. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

 

Kontaktirate nas lahko:

 

 • na elektronski naslov: info@waterrower.si
 • po klasični pošti na naslov:

 

NUEDI, multimedijske komunikacije, d.o.o.
Kotnikova ulica 27
1000 Ljubljana

 

10. Končne določbe

 

 

 

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

 

 

 

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na našem spletnem mestu, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

 

 

 

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od julija 2020 dalje.

 

 

 

NUEDI, multimedijske komunikacije, d.o.o.